doğalgaz tüketici rehberi sık sorulan sorular

Doğalgaz Tüketici Rehberi Sıkça Sorulan Sorular

Doğalgaz Tüketici Rehberi Sıkça Sorulan Sorular

Evime Doğalgaz nasıl bağlatırım ?

Doğalgaz Tüketici Rehberi Sıkça Sorulan Sorular,  Doğalgaz kullanmak isteyen tüketicilerin, doğalgaz dağıtım şirketine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Θ  Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı taleplerini kim  yapabilir; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır.

Θ Abonelik başvurum ne zaman sonuçlanır; Dağıtım şirketi, bağlantı talebini en geç on beş gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının gerçekleştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak talep sahibine bildirir.

Talebi uygun bulunan talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır. Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir.

Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanır, ancak talep sahibinin kabul etmesi halinde ve Bağlantı Anlaşmasına son tarihin yazılması kaydıyla bu süre doksan güne kadar uzatılabilir.

Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz. Ancak, yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır.

Bağlantı talebi reddedilen talep sahibi, dağıtım şirketinin kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olup olmadığının tespitini isteyebilir.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır

Dağıtım şirketi, işlettiği tüm servis ve bağlantı hatlarının bakım, onarım ve iyileştirilmesinden sorumludur. Dağıtım şirketi bu kapsamdaki işlemler için bir bedel alamaz.


Doğalgaz Tüketici Rehberi, Abonelikle ilgili ücretler, gerekli evraklar ve daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Abonelik ücretleri ve gerekli olan evraklar

Doğalgaz Faturasında Hata Olduğunu Düşünüyorum.

Doğalgaz tüketici rehberi konumuza faturalardaki hatalarla devam ediyoruz, Doğalgaz faturanızın yanlış kesildiğini düşünüyorsanız yani fatura tutarının fazla veya eksik olduğundan şüpheleniyorsanız. Faturaya itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Faturanıza itirazınızı son ödeme tarihine kadar gaz dağıtım firmasının ilgili birimine yapmanız gerekmektedir doğrudan müşteri hizmetleri birimine gidebilirsiniz. Gaz dağıtım şirketi itirazı, itirazın yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içinde karara bağlar.

Abonenin faturaya itiraz etmesi ödemeyi yapmayacağı anlamına gelmez. İtiraz sonuçlanıncaya kadar itiraza konu olan tüketim miktarının, müşterinin geçmiş yıl aynı dönemdeki tüketim miktarından fazla olması durumunda, bir önceki yılın aynı döneminde tüketilen miktar dikkate alınır.

Bu miktar, itiraza konu olan dönemin perakende satış fiyatı üzerinden hesaplanarak müşteri tarafından son ödeme tarihine kadar ödenir.

Müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır.

Doğalgaz tüketici rehberi, Faturada hata olduğu anlaşılırsa

İtirazınızın doğalgaz dağıtım şirketi tarafından haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel, itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde müşteriye uygulanan gecikme zammı ile birlikte nakit olarak iade edilir.

Bir başka seçenek olarak müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir.

İtirazın, dağıtım şirketi tarafından haksız bulunması halinde ise, itiraza konu tüketim bedelinin eksik tahsil edilen kısmı son ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı tutarı ile birlikte itirazın karara bağlandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde müşteri tarafından ödenir.

Doğalgaz sayacı bozuk veya farklı bir şeyden dolayı eksik veya fazla fatura gelmesi

Dağıtım şirketi, kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde, tüketim bedelini cari perakende satış fiyatını kullanarak hesaplar, eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve bu durumda gecikme cezası uygulanmaz.

Fazla faturalandırma halinde ise, tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde müşteriye, gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir.

Doğalgaz tüketici rehberi, Kaçak Doğalgaz kullanmanın cezası ?

Kaçak doğalgaz kullanımı, Dağıtım sistemine, sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak kullanımı olarak kabul edilir.

Kaçak gaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

Kaçak kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

Dağıtım şirketi, kaçak gaz kullandığı tespit edilenlerin doğalgazını keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

Kaçak doğalgaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen  miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

Doğalgaz Tüketici Rehberi, Usulsüz doğalgaz kullanımı nedir ?

a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğalgaz kullanması,

b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,

c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,

d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak kullanması, hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğalgazı kesilir.

Yanlız, c) şıkkındaki durumlarda, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır.

Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 45 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Doğalgaz tüketici rehberi, Kaçak veya usulsüz gaz kullananlara yapılacak işlemler nedir ?

(6 Ağustos 2004 tarih ve 25545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda

Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 1 — Kaçak veya usulsüz doğalgaz kullanıldığı belirlenen kullanım yerinde, dağıtım şirketinin en az iki yetkilisi ile kaçak veya usulsüz gaz kullananın (kullanıcı) veya yetkili temsilcisinin imzalayacağı bir tutanakla durum tespit edilir ve tutanağın bir sureti kullanıcıya bırakılır.

 

Ancak kullanıcının tutanağın düzenlenmesi sırasında kullanım yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak kullanım yerine bırakılır. Tutanakta kaçak veya usulsüz  kullanım şekli ve tespit edilen diğer hususlar açıkça belirtilir.

 

Dağıtım şirketinin tespitlerini somut bilgi ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarını ihlal etmemesi esastır.

 

Madde 2 — Kaçak olarak doğal gaz kullanma süresi; kontrol, mühürleme, sayaç açma-kapama, sayaç değiştirme, sayaç sökme-takma, pil değiştirme, doğal gaz kullanım sözleşmesi imzalanması, varsa daha önce kaçak doğal gaz kullanıldığına ilişkin tutanak ve hatlara bağlantı yapılması işlemlerinden en son yapılanın işlem tarihi ile kaçak tespitinin yapıldığı tarihe kadar olan süredir. Bu süre bir yılı aşamaz.

 

Madde 3 — Kaçak olarak kullanılan doğal gaz tüketim miktarı, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 42 nci maddesi (a) ve (b) bentleri hükümlerine göre hesaplanır.

 

Madde 4 — Kaçak olarak kullanılan tüketim bedeli; kaçak doğal gaz kullanım miktarı ve faturalandırmanın yapıldığı tarihteki cari perakende satış fiyatı esas alınarak hesaplanır.

 

Dağıtım şirketi, müşterilerle yapacağı anlaşma ve sözleşmelerde kaçak doğal gaz kullanım miktarının % 200’üne kadar, tekerrürü halinde ise % 300’üne kadar “kaçak doğal gaz kullanım bedeli” uygulanabileceğine ilişkin hükümlere yer verebilir.

 

Dağıtım şirketi, usulsüz doğal gaz kullanımının tespit edilmesi durumunda, tespitin yapıldığı tarihte geçerli olan sayaç açma-kapama bedelinin 3 katına kadar “usulsüz doğalgaz kullanım bedeli” tahsil edilebileceğine ilişkin hükümlere anlaşma ve sözleşmelerde yer verebilir.

 

Kaçak veya usulsüz kullananların dağıtım şirketinin mülkiyetinde bulunan cihaz ve tesislere verdiği zarar ve ziyan rayiç bedel üzerinden tahsil edilir.

 

Madde 5 — Kaçak olarak doğalgaz kullananlar, tahakkuk ettirilen bedeli ödeme bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür.

 

Kaçak tahakkukuna ilişkin ödeme bildirimine, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde dağıtım şirketine itiraz edilebilir. Bu itiraz, dağıtım şirketi tarafından en geç 10 (on) işgünü içinde sonuçlandırılır. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

İtirazın haklı bulunması durumunda tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde müşteriye, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte ödenir.

 

Madde 6 24/04/2003 tarih ve 134 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 7 — Bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 8 — Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Doğalgaz tüketici rehberi, Doğalgaz güvence bedeli nedir ?

Güvence bedeli Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde düzenlenmiş olup, söz konusu maddede; Şirket alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir.

Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır.

Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir.

Mal ve/veya hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan aboneler ile serbest tüketiciler güvence bedeli olarak nakit yerine banka kesin teminat mektubu da verebilir.

Serbest tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı ve koşulları imzalanacak sözleşmeler kapsamında serbestçe belirlenir.

Güvence bedelini ödemek zorunlu mu ?

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir.

Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Güvence bedelini ne zaman geri alabilirim ?

Abonelik sözleşmesi sona eren abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir.

Açma Kapama bedeli ne demek ?

Şehir içi gaz dağıtım doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulan müşterilerine uygulayacağı sayaç açma kapama bedeli üst sınırı, her yıl bağlantı tarifelerine ilişkin alınan Kurul Kararı ile belirlenmektedir.

Bu bedel sadece doğalgaz arzı kesildiğinde yani sayaç kapatılırken uygulanmakta olup, sayacı kapanan müşterilerin sayacı açılırken tekrar bedel alınmaz.

Usulsüz  kullanımının tespit edilmesi durumunda, sayaç açma kapama bedeli %300 zamlı olarak uygulanır.

Doğal gaz aboneliği olan bir daireye taşındım abone ücreti öder miyim ?

Sayaçlar, dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup abone bağlantı bedeli dışında hiçbir bedel alınmadan dağıtım şirketince temin edilerek sisteme dahil edilir. Daha önce aynı adresteki aboneden abone bağlantı bedeli alınmış ise tekrar bu bedel alınmaz.

Faturalar ne sıklıkla kesiliyor, Sayaç okuma tarihleri ?

Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre bir veya en fazla iki günden fazla sapma olmayacak şekilde, 30 günlük okumaktadır. Dağıtım şirketi, 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir.

Merkezi sistem bir binada dairelerin doğal gaz abonelik ücreti ne kadardır ?

Bağımsız birim başına abone bağlantı bedeline merkezi ve bireysel kullanımlar için montajı yapılacak sayaçlar da dahildir.

Merkezi amaçlı gaz kullanım için montajı yapılacak sayaçlarla ilgili ayrıca bir bedel alınmayacaktır.

Örneğin 25 daireli bir apartman için; 25 münferit ve 1 merkezi abonelik olacak, ancak 25 x 180 = 4500 ABD Doları (ön ödemeli sayaç kullanılıyor olması durumunda 25 x 250 = 6250 ABD Doları) abone bağlantı bedeli ödenecektir.

(örnekte münferit bağlantı yapılan her bir dairenin 200 m² ye kadar brüt alanı aşmadığı varsayılmıştır).

İhbarname gönderilmeden doğalgaz’ım kesilir mi?

Faturanızı son ödeme tarihinden sonraki on beş gün içerisinde ödememeniz durumunda, minimum üç gün öncesinden tebliğ edilmek şartıyla doğalgazınız kesilir.

Doğal gaz borcumu ödedim, kesilen gazım ne zaman açılır ?

Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye iki gün içinde yeniden doğal gaz verilir. Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kontrol ve testlerine ilişkin işlemler bu süre içinde yeniden yapılır.

Doğal gazı nasıl keserler ? Açma kapama bedelinin yasal dayanağı var mı?

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Kurumumuza gönderilen başvurularda bazı tüketicilerden doğal gazın açılması ve kapatılması esnasında ayrı ayrı açma-kapama bedeli istenmiş olduğu belirtmektedir.

Aşağıda gaz dağıtım şirketinin hizmetini durdurmasına neden olabilecek haller sayılmıştır.

Söz konusu maddenin son fıkrasında bu işlemin yapılmasına ilişkin takip edilecek prosedür belirtilmiştir.

Bu durumda;

 • a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,
 • b) Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle,
 • c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde, d) Abonenin diğer bir adreste bulunan doğal gaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,
 • e) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,
 • f) 63 üncü maddedeki hallerde, (acil durumlarda)
 • g) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde dağıtım şirketi müşteriye gaz vermeyi kesebilir. Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinde ise müşteriye yeniden doğal gaz verilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bu durumda; “Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye iki gün içinde yeniden doğal gaz verilir.

Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kontrol ve testlerine ilişkin işlemler bu süre içinde yeniden yapılır.

Gaz ‘ı kesilen müşteriden, sayaç açma kapama bedeli alınır.

Sayaç açma kapama bedeli dağıtım şirketi tarafından her yıl tarife önerisi ile birlikte kurula sunulur ve kurul tarafından belirlenir.

Bu kapsamda; 24/12/2009 tarih ve 2357 sayılı Kurul Kararının sayaç açma kapama bedeline ilişkin 7 nci maddesi “Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulan müşterilerine uygulayacağı sayaç açma-kapama bedeli üst sınırı, yalnızca sayaç kaparken uygulanmak üzere 2021 30 TL +  KDV olarak tespit edilmiştir.” şeklinde düzenlenmiştir. Sonuç olarak, yukarıda yer alan belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca gazın kesilmesi ve yeniden bağlanması durumunda uygulanacak olan bedel bir kereye mahsus olmak üzere 30 TL‘dir. (KDV hariç)

Kombimi değişiminde proje çizilmesi gerekiyor mu ?

Cihaz değişimlerinde tadilat projesi çizilmesi gerekmektedir. Gaz dağıtım firması gerekli kontrolleri yaptıktan sonra onay evrakı vermektedir.

Bu evrakla kombinizin ilk çalıştırmasını yaptırıp garantisini başlatabilirsiniz. Gaz yakan tüm cihazlar buna dahildir.

Doğalgaz abonelğimi iptal ettirmek istiyorum

Aboneliğinizin iptali için gaz dağıtım firması ile yaptığınız Sözleşmeyi fesih ettirmeniz gerekmektedir.
Doğalgaz aboneliğini resmi olarak kim yapmışsa, gaz bağlantı anlaşmasında kimin adı geçiyorsa iptal başvurusunda bizzat kendisinin başvurması gerekmektedir.
Ya da ilgili kişinin her hangi birine noterden bu işlemleri yapabilmesi için resmi yetki vermesi gerekmektedir.

Daire doğalgaz aboneliği iptali geçen gerekli evraklar;

– Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

İşyerlerinin doğalgaz abonelik iptali için gerekli olan belgeler;

– Yetki belgesi
– İmza sirküleri
– Kimlik fotokopisi
– Kaşe
– Vergi levhası fotokopisi

Ödemiş olduğunuz güvence bedelini elden alabilir veya banka hesabınıza yatırılmasını isteyebilirsiniz.

Lütfen kaynak göstererek alıntı yapınız…

Değerlendirmek İster misiniz?

VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
VALVE
0 / 5 Puan 5 Toplam Oy 2

Sizin Puanınız:

Doğalgaz Tüketici Rehberi Sıkça Sorulan Sorular” yazısında 2 düşünce

 1. Yeliz dilara çelen diyor ki:

  teşekkür ederim gerçekten çok doğalgaz kullanımı hakkında çok yardımcı olacak bir makale olmuş

 2. admin diyor ki:

  Rica ederiz Dilara hanım, yardımcı olduysak ne mutlu bize, konuyla alakalı aklınıza takılan merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Merhaba